Thuiszorg Palliatieve Zorg  thumbnail

Thuiszorg Palliatieve Zorg

Published Apr 14, 24
3 min read

Table of Contents


Bespreek met de patiënt en/of de naasten wie de regiebehandelaar is. Maak afspraken bij welke klachten welke zorgverlener geraadpleegd kan worden. Leg in de thuissituatie afspraken vast over beschikbaarheid en bereikbaarheid (congres palliatieve zorg 2023). Breng nauw betrokken zorgverleners op de hoogte dat de stervensfase is aangebroken. Geef na mondelinge uitleg schriftelijke informatie, bijvoorbeeld de folder ‘De stervensfase’ van IKNL

De richtlijnwerkgroep is op 4 oktober 2021 voor de eerste maal bijeengekomen. Op basis van een door de werkgroepleden opgestelde enquête heeft een knelpuntenanalyse plaatsgevonden onder zorgverleners en patiënten(vertegenwoordigers). congres palliatieve zorg 2023. Na het versturen van de enquête hebben 214 zorgverleners gereageerd en knelpunten geprioriteerd en/of ingebracht (zie bijlage 4 (congres palliatieve zorg 2023) - palliatieve zorg Aalst. Op basis hiervan is door de werkgroep een keuze gemaakt voor de volgende onderwerpen: Starten van palliatieve zorg Signaleren van fasen die van belang zijn voor de palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson Proactieve zorgplanning Signaleren van zorgbehoeften in de palliatieve fase Medicamenteuze behandeling in de palliatieve fase Zingeving en spiritualiteit Rouw Medicamenteuze behandeling in de stervensfase Organisatie van zorg De werkgroep heeft gedurende circa twaalf maanden gewerkt aan de tekst van de conceptrichtlijnDe conceptrichtlijn is op 26 oktober 2022 ter becommentariëring aangeboden aan alle voor de knelpuntenanalyse benaderde wetenschappelijke, beroeps- en patiëntenverenigingen en koepelorganisaties. congres palliatieve zorg 2023. Het commentaar geeft input vanuit het veld om de kwaliteit en de toepasbaarheid van de richtlijn te optimaliseren en landelijk draagvlak voor de richtlijn te genereren (congres palliatieve zorg 2023). Alle commentaren werden vervolgens beoordeeld en verwerkt door de richtlijnwerkgroep

De richtlijn is inhoudelijk vastgesteld op 10 mei 2023. Tenslotte is de richtlijn ter autorisatie/instemming gestuurd naar de betrokken verenigingen/instanties. LeeswijzerIedere module of paragraaf in deze richtlijn start met de uitgangsvraag en de bijbehorende aanbevelingen. In tabel 1 is weergegeven wat een sterke of zwakke aanbeveling inhoudt. congres palliatieve zorg 2023. Een uitgebreide uitleg van de graderingen vindt u in bijlage 4

Formulering van aanbevelingen Sterkte van aanbeveling Betekenis Voorkeursformulering Sterke aanbeveling voor De voordelen zijn groter dan de nadelen voor bijna alle patiënten - congres palliatieve zorg 2023. Alle of nagenoeg alle geïnformeerde patiënten zullen waarschijnlijk deze optie kiezen. congres palliatieve zorg 2023. Gebiedende wijs (Geef de patiënt …, Adviseer …) Zwakke aanbeveling voor De voordelen zijn groter dan de nadelen voor een meerderheid van de patiënten, maar niet voor iedereen

Boek Palliatieve Zorg

Overweeg , bespreek de voor- en nadelen

Alle of nagenoeg alle geïnformeerde patiënten zullen waarschijnlijk deze optie niet kiezen - congres palliatieve zorg 2023. Gebiedende wijs (Geef niet …, ontraden) Voor de evidence-based modules volgt vervolgens de literatuurbespreking (congres palliatieve zorg 2023). Hierin worden de methode van het literatuuronderzoek, de resultaten, de kwaliteit van het bewijs en de conclusies weergegeven. Elke module eindigt met de overwegingenZoekverantwoording Bijlage 6 - congres palliatieve zorg 2023. Evidence tabellen en Risk of bias beoordelingen Bijlage 7. Kennislacunes Bijlage 8. Communicatie- en implementatieplan Bijlage 9. Knelpunteninventarisatie Bijlage 10. Begrippen en afkortingen Voor iedere module werd een subgroep uit de richtlijnwerkgroep geformeerd - palliatieve zorg Gent. De modules Proactieve zorgplanning, signaleren van zorgbehoeften en medicamenteuze behandeling in de palliatieve en stervensfase zijn uitgewerkt volgens de evidence-based methodiek GRADEDe antwoorden op de uitgangsvragen (dat zijn de aanbevelingen in deze richtlijn) zijn voor zover mogelijk gebaseerd op gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Enkele uitgangsvragen zijn zonder systematisch literatuuronderzoek uitgewerkt. congres palliatieve zorg 2023. In de voorbereidende fase van de richtlijn is door de werkgroep een overzicht met knelpunten opgesteld. congres palliatieve zorg 2023. Deze knelpunten zijn middels een enquête voorgelegd aan zorgprofessionals via relevante beroeps- en wetenschappelijke verenigingen

Latest Posts

Q8 Tankpas Waar Tanken

Published Jun 02, 24
7 min read

Homepage - Palliatievezorg Bij Copd

Published May 06, 24
7 min read

Palliatieve Zorg

Published Apr 30, 24
5 min read