Kaderopleiding Palliatieve Zorg  thumbnail

Kaderopleiding Palliatieve Zorg

Published Apr 16, 24
4 min read

Waarom? Ik noem de dossiers van De Levenseindekliniek, euthanasie bij gevorderde dementie en de «klaar met leven»-problematiek. palliatieve zorg fases. Als wij onze goedkeuring geven, kraait er verder geen haan meer naar die dossiers (palliatieve zorg fases). Ik vind dat dit strijdig is met de doelstelling dat de commissies de transparantie en de controleerbaarheid van de toetsing bevorderenMevrouw : Voorzitter - palliatieve zorg fases. Dank voor de uitnodiging om aan dit rondetafelgesprek deel te nemen. palliatieve zorg Gent. Ik heb een position paper ingeleverd waarin ik twee punten heb genoemd, die ik nog kort zal samenvatten. Ik heb vanochtend van verschillende kanten gehoord dat men zich zorgen maakt over het groeiende aantal euthanasiegevallen (palliatieve zorg fases). Het woord «hellend vlak» is gevallen

Dan blijkt dat het in 450 van de 490 gevallen gaat om patiënten met kanker - palliatieve zorg fases. Dat is weer helemaal verklaarbaar door het feit dat de incidentie van kanker nog steeds toeneemt in onze steeds ouder wordende samenleving. De rest betreft kleine percentages die al zijn toegelicht in de evaluatie. palliatieve zorg fases. Mijn eerste opmerking betreft de doelbereiking van de wet die de twee ministers in het standpunt formuleren

Ik kreeg de indruk dat het een wet voor dokters is. palliatieve zorg fases. Ik herinner mij toch heel goed dat, toen wij die wet indertijd naar het parlement brachten, voor ons vooropstond dat het een wet was voor patiënten - palliatieve zorg Bornem. Het was de bedoeling om patiënten de kans te geven om ondraaglijk lijden te laten beëindigen door levensbeëindiging door een arts in die gevallen waarin er geen andere oplossing wasEr staat in de memorie van toelichting ook duidelijk dat de wet rechtszekerheid moet bieden aan artsen en patiënten (palliatieve zorg fases). Over het beroemde punt van de dementie, artikel 2. palliatieve zorg fases.2, heeft minister Korthals indertijd nog eens duidelijk gezegd dat dit artikel tot doel heeft rechtszekerheid te bieden, ook voor mensen die aan dementie zijn gaan lijden

Verbeteren Van De Palliatieve Zorg

Er staat: «Op de arts rust de verantwoordelijke taak om het verzoek tot levensbeëindiging te beoordelen en dit verzoek – mits aan de criteria is voldaan – zorgvuldig uit te voeren». De patiënt lijkt opeens recht te hebben gekregen op euthanasie. palliatieve zorg fases. Het lijkt mij leuk voor u als Kamerleden om de minister er in het Kamerdebat eens over te bevragen of dat inderdaad de bedoeling is dan wel of het toch een slip of the pen is

Ik ben van mening dat wij moeten respecteren dat artsen om welke reden dan ook bij vergevorderde dementie niet willen of kunnen overgaan tot levensbeëindiging - palliatieve zorg fases (palliatieve zorg Aalst). Vanochtend is ook uitgebreid in deze zaal aan de orde geweest wat die redenen kunnen zijn - palliatieve zorg fases. Ik heb er echter moeite mee dat de KNMG op een gegeven moment met de professionele norm is gekomen waarmee eigenlijk wordt aangegeven dat een arts niet het leven zou moeten beëindigen van iemand met zo vergevorderde dementie dat er niet meer met de patiënt te communiceren valt over de doodswens op dat moment

Ik vind het een veel betere oplossing om uit te gaan van twee categorieën artsen - palliatieve zorg fases. Als die elkaar respecteren, elkaar de ruimte laten, allebei in volkomen openheid werken en zich verantwoorden, dan komen wij in de discussie over dit onderwerp samen hopelijk ook verder. Mevrouw : Voorzitter. Wat ik over de evaluatie van de Euthanasiewet te zeggen heb, staat uitvoerig beschreven in het rapport dat wij daarover hebben geschrevenToch zal ik nog heel kort een paar opmerkingen daarover maken. De belangrijkste conclusie van ons onderzoek is natuurlijk dat de wet in grote lijnen voldoet en haar doel bereikt (palliatieve zorg fases). Een belangrijk punt waaraan ik nu even aandacht wil besteden, is het feit dat ongeveer een vijfde van alle gevallen van euthanasie niet wordt gemeldJe kunt je afvragen wat dat betekent en dat hebben wij ook gedaan - palliatieve zorg fases. Het is de vraag of die 20% niet-gemelde gevallen allemaal daadwerkelijk gevallen van euthanasie zijn die ook gemeld zouden moeten worden - palliatieve zorg fases. Als je artsen daarnaar vraagt, definiëren zij hun handelen in die 20% niet-gemelde gevallen wel als levensbeëindigend handelen

Latest Posts

Q8 Tankpas Waar Tanken

Published Jun 02, 24
7 min read

Homepage - Palliatievezorg Bij Copd

Published May 06, 24
7 min read

Palliatieve Zorg

Published Apr 30, 24
5 min read